Jūsu pārlūks ir novecojis, līdz ar to šīs lapas pilnvērtīga funkcionalitāte nebūs pieejama!

 

Vispārīgie pakalpojuma sniegšanas noteikumi par reklāmas pakalpojumu veikšanu un apmaksu

SIA “Vidusdaugavas televīzija”, reģistrācijas Nr. LV40003452864 , juridiskā adrese: Jaunā iela 16, Jēkabpils, LV-5201 , turpmāk – Pārdevējs – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz  pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie mājas lapas www.jekabpilslaiks.lv lietošanas noteikumi un nosacījumi turpmāk- Noteikumi, ir juridisks dokuments, kas reglamentē pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumus, veicot maksājumus mājas lapā www.jekabpilslaiks.lv
1.2. Ja patērētājs, turpmāk -Pircējs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”, Reklāmas likuma, u.c.
1.3. Uz Pircēju attiecas noteikumi, kuri ir spēkā pakalpojuma iegādes brīdī.
1.4. Iegādāties pakalpojumu mājas lapā drīkst:
1.4.1. pilngadību sasniegušas fiziskās personas;
1.4.2. nepilngadīgas personas no 16 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu atļauju;
1.4.3. juridiskās personas;
1.4.4. visu augstākminēto personu likumīgi pārstāvji.
1.5. Vienošanās tiek uzskatīta par noslēgtu starp Pārdevēju un Pircēju brīdī, kad Pircējs www.jekabpilslaiks.lv ir noformējis pasūtījumu, iepazinies ar www.jekabpilslaiks.lv lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, un ir apstiprinājis savu pasūtījumu.
1.6. Pircēja sniegtajai informācijai jāatbilst Reklāmas likuma prasībām.

2. Pirkumu veikšana

2.1.  Pirms Pircējs iegādājas pakalpojumu, Pircējam ir jāizlasa pakalpojuma apraksts.
2.2. Pārdodamā pakalpojuma cena ir norādīta blakus pakalpojuma aprakstam.
2.3. Izvēloties konkrētu pakalpojumu, Pircējam ir jāievieto to iepirkumu grozā, nospiežot pogu "pievienot grozam".
2.4. Pēc pakalpojuma pievienošanas, Pircējam ir jādodas uz iepirkumu grozu, nospiežot pogu "uz iepirkumu grozu".
2.5. Iepirkuma grozā Pircējam ir jāpārbauda savs pasūtījums un jāpārliecinās, ka visas pircējam vajadzīgais pakalpojums ir pievienots, pēc kā jānospiež poga "veikt pasūtījumu".
2.6.  Pasūtīt pakalpojumu www.jekabpilslaiks.lv var reģistrējoties ar sociālo tīklu platformām vai e-pastu. ievadot apmaksai nepieciešamos datus, tai skaitā vārdu uzvārdu, personas kodu fiziskajai personai un juridiskajai personai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.
2.7. Pēc kontaktinformācijas ievadīšanas, Pircējam ir jāizvēlas apmaksas veids. Pēc kā ir jānospiež poga "veikt pasūtījumu".
2.8. Pēc veiksmīgi noformētā pasūtījuma, Pircējam uz viņa norādīto e-pasta adresi vienas darba dienas laikā atnāks pasūtījuma apstiprinājuma rēķins, ja Pircējs būs atzīmējis tāda nepieciešamību.
2.9. Pakalpojums tiek veikts pēc naudas ieskaitīšanas Pārdevēja kontā.

3. Apmaksas noteikumi

3.1. Norēķinu valūta www.jekabpilslaiks.lv ir EUR.
3.2. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes:
3.2.1. Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
3.2.2. Visa/Mastercard karšu maksājumi.

4. Pasūtījuma apstrādes kārtība un ilgums

4.1. Pircējs var veikt pasūtījumus www.jekabpilslaiks.lv 24 stundas diennaktī / 7 dienas nedēļā.
4.2. Pasūtījuma apstrādes ilgums: viena diena (neieskaitot brīvdienas).
4.3. Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu veikšanu uz Pārdevēja bankas kontu.

5. Izpildes noteikumi

5.1. Pasūtījuma izpilde tiek veikta pārraidot reklāmu, sludinājumu televīzijā vai izvietojot portālā www.jekabpilslaiks.lv.
5.2. Pēc pakalpojuma apmaksas pakalpojums tiek nodrošināts atbilstoši pakalpojuma aprakstam.

6. Pakalpojuma kvalitāte

6.1. Pakalpojuma kvalitāti Pārdevējs garantē atbilstoši iesniegtajam materiālam vai informācijai.
6.2. Pārdevējam nav pienākums uzlabot vai veikt izmaiņas iesniegtajā materiālā vai pakalpojumā.

7.  Pircēja tiesības un pienākumi, atteikuma tiesības

7.1. Pircēja sniegtā informācijā aizliegts:
7.1.1. paust diskrimināciju pret cilvēku viņa rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa vai citu apstākļu dēļ;
7.1.2. izmantot baiļu vai māņticības radīto ietekmi;
7.1.3. izmantot personas uzticēšanos un viņa pieredzes vai zināšanu trūkumu;
7.1.4. attēlot, izmantot vai citādi pieminēt fizisko personu (kā privātpersonu vai kā amatpersonu) vai tās īpašumu bez šīs personas piekrišanas;
7.1.5. nomelnot, noniecināt vai izsmiet citu personu, tās darbību, nosaukumu (firmu), preces vai pakalpojumus, preču zīmes;
7.1.6. izmantot citas personas vārdu, uzvārdu, nosaukumu (firmu) vai citādu identificējošu apzīmējumu (arī preču zīmi) bez personas piekrišanas;
7.1.7. atdarināt cita reklāmas devēja reklāmas tekstu, lozungu, vizuālo tēlu, skaņu un citus speciālos efektus bez tā piekrišanas vai arī veikt citāda veida darbības, kas var izraisīt neskaidrības vai maldināt par reklāmas devēju, reklamējamām precēm vai pakalpojumiem.
7.2. Pircēja sniegtajai informācijai jābūt patiesai un Pircējs uzņemas visu atbildību par tās satura atbilstību realitātei.
7.3. Atteikuma tiesības nav piemērojamas pēc apmaksas veikšanas par pakalpojumu.

8.Pārdevēja tiesības un pienākumi

8.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam pieeju www.jekabpilslaiks.lv
8.2. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja reģistrēto privāto, personīgo datu informāciju.
8.3. Pārdevējs apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši pakalpojuma aprakstam.  
8.4. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību neizpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radušies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles.

9. Pircēja personas datu apstrāde

9.1. Pasūtīt pakalpojumu www.jekabpilslaiks.lv reģistrējoties, ievadot reģistrācijai nepieciešamos personīgos datus.
9.2. Parakstot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka viņa dati tiks izmantoti, lai nodrošinātu pakalpojuma rēķina izrakstīšanu.

10. Pircēja un pārdevēja atbildība

10.1. Reģistrējoties Pircējs ir atbildīgs par sniegto personīgo datu patiesumu. Ja reģistrācijas laikā Pircējs norāda nepatiesus datus, no Pārdevēja tiek noņemta atbildība par tālāko pasūtījuma gaitu. Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt segt tiešos zaudējumus, kas var rasties šajā gadījumā.
10.2. Pircējs nes atbildību par savu rīcību lietojot www.jekabpilslaiks.lv pakalpojumus.
10.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības, ja Pircējs nav iepazinies ar www.jekabpilslaiks.lv lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.
10.4. Zaudējumu gadījumā, vainīgā puse kompensē tiešos zaudējumus otrai.

11. Citi noteikumi

11.1. Netiks publicēs materiāls, kas pārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas, kur attēlota vardarbība un kara propaganda, pausta diskriminācija, nomelnotas citas personas, preces vai pakalpojumi, atdarinātas citas reklāmas, kā arī materiāls, kas nav valsts valodā.

11.2. Veicot pasūtījumu Pircējs apliecinu, ka iesniegtā reklāma nav maldinoša un tā atbilst Reklāmas likuma normām un  piekrīt, ka Pārdevējs var nepublicēt materiālu, ja tas neatbilst normatīvo aktu prasībām. Šajā gadījumā pēc Pircēja pieprasījuma tiek atmaksāti 50%.

11.3. Fizisko personu dati tiks izmantoti atbilstoši Reklāmas likuma 12.panta nosacījumiem un grāmatvedības uzskaites vajadzībām.

11.4. Visi radušies strīdi starp Pircēju un Pārdevēju, pirmām kārtam tiks risināti pārrunu veidā. Nespējot vienoties, visi strīdi tiek pakļauti izskatīšanai saskaņā ar LR likumdošanu.