Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu
Pievienots: 10.05.2019 16:33

jauniesi.jpg
Jēkabpils pilsētas pašvaldība izsludina atklātu projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām un jaunatnes iniciatīvu grupām par tēmu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. Konkurss piedāvā iespēju jauniešiem sniegt savu ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanā, īstenojot jaunatnes iniciatīvu projektus ārpus skolas, izmantojot neformālās izglītības pieeju. Lai piedalītos konkursā, aktīvu jauniešu grupas aicinātas sadarboties ar jebkuru nevalstisko organizāciju, kā arī tās nevalstiskās organizācijas, kas veic darbu ar jaunatni, var izveidot savas iniciatīvas pieteikumu. Konkurss tiek organizēts, lai sasniegtu projektā noteiktos mērķus: • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai. Projekta tiešā mērķa grupa: vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, kuri pakļauti riskiem kādā no PMP riska grupām. Minimālais PMP riska grupas izglītojamo īpatsvars, kas iesaistāms projektā – ne mazāk kā 10 % no kopējā projektā iesaistīto dalībnieku skaita. Projektu iesniegšanas termiņš ir 10.jūnijs. Vienam projektam pieejamais finansējums ir 4600 eiro. Projekta īstenošanas laiks – no trīs līdz 18 mēnešiem. Jaunatnes iniciatīvu projektus pilnībā finansē Eiropas Sociālais fonds projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Turpmāk projektu uzsaukumi notiks reizi gadā līdz 2021.gadam. Šī gada projektu uzsākšanu vēlams plānot, sākot ar 2019.gada septembri. Projekta pieteikums jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Vienas pieturas aģentūrā (personiski vai pasta sūtījumā). Ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, tas jānosūta uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi: pasts@jekabpils.lv  Projekta pieteikums izstrādājams, ievērojot konkursa Nolikumu. Atbildīgā persona par projektu konkursa organizēšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir Jēkabpils Izglītības pārvaldes projektu vadītāja Agita Pleiko. Lai sekmētu jauniešu iniciatīvu projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, iepriekš piesakoties, ir pieejamas konsultācijas Jēkabpils Izglītības pārvaldē, Draudzības alejā 26, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst.8.30 līdz 17.00. Pieteikties iespējams, zvanot 288 04 950 vai rakstot: agita.pleiko@edu.jekabpils.lv . Konsultācijas tiek pārtrauktas trīs dienas pirms konkursa iesniegšanas termiņa beigām. Projekta pieteikuma sagatavošanas periodā tiek organizēts viens atbalsta pasākums – apmācību seminārs Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā 28.maijā plkst.16:00 Brīvības ielā 258, Jēkabpilī. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Neiegūtā izglītība vairumā gadījumu ierobežo šo cilvēku karjeras iespējas, kā arī atstāj neatrisinātas sociālās un psiholoģiskās problēmas, kas negatīvi ietekmē visu viņu turpmāko dzīvi.

 

Raksts izdrukāts no: www.jekabpilslaiks.lv
Adrese: http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=27079